Беларуская мова

Предлагаем вашем вниманию готовые домашние задания к пособию Беларуская мова в формате онлайн от учителя средней школы. Бесплатный решебник всегда придет на помощь в трудную минуту и поможет выполнить самые сложные задания. Разработанное пособие полностью соотвестствует структуре школьной программы, все темы идут друг за другом. Используя понятную навигацию, родители без труда найдут ответ к домашнему заданию.

Лексічны разбор слова звонкімі

Камедыя Я.Купалы “Паўлінка”Частка А1.Час напісання п’есы: 1) 1906 г.; 2) 1912 г.; 3) 1916 г.; 4) 1910 г.; 5) 1909 г.2.Першая пастаноўка п’есы адбылася: 1) 21 лютага 1913 г.у Санкт-Пецярбургу; 2) 3 снежня 1914 г.у Мінску; 3) 27 студзеня 1913 г.у Вільні; 4) 17 верасня 1912 г.у Маскве; 5) 3 мая 1944 г.у Томску.3.Колькі актаў у камедыі? 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.4.Колькі герояў у творы? 1) 5; 2) 7; 3) 6; 4) 3; 5) 4.5.Па чыім даносе арыштавалі Якіма Сароку? 1) А.Быкоўскага; 2) С.Крыніцкага; 3) П.Пустарэвіча; 4) Альжбеты; 5) Агаты.6.Хто па прафесіі Якім Сарока? 1) судовы следчы; 2) землямер; 3) урач; 4) настаўнік; 5) музыкант.7.Каму належаць выслоўі? 1) “каханенькая, родненькая” __; 2) “тудэма-сюдэма”__; 3) “вось-цо-да”__; 4) “Вот так на ўсе бакі дзеўка!.. як сторублёвая кабыла” __; 5) “Як зязюлька, праз акно фырр, а пятух цап, а поп крапілам пырсь!” __. 1) А.Быкоўскаму; 2) С.Крыніцкаму; 3) Якіму Сароку; 4) Агаце; 5) Пранцісю Пустарэвічу.8.Дапоўніце фразы: а) П а ў л і н к а (да музыкаў). Мацуйцеся, мацуйцеся, музыканцікі. А то ўжо ногі чэшуцца. Так і хочацца з панам Адольфам сыпнуць “Лявоніху”. А д о л ь ф. Фі! Я ________________________________ _________________________________________________________________________________________б) П а ў л і н к а. Ізноў скруціў (папраўляе). Вось гэтак было, гэтак біць трэба, а з гэтай хаджу, і пан Адольф ізноў _____________________________________________________________________________в) С ц я п а н. Ты гэта, каханенькая, родненькая, куды манілася ляцець? П а ў л і н к а. Я!..Я!..хацела замуж ісці. С ц я п а н і А л ь ж б е т а. Праз вакно?! П а ў л і н к а. А што ж, калі ___________________ _________________________________________________________________________________________ 9.Які герой з’яўляецца ў п’есе толькі адзін раз? _____________________________________________10.Як Сцяпан Крыніцкі называе Якіма? ____________________________________________________11.Пазнайце героя па яго выказванні:а) “Бацькі спачатку пазлуюць, пазлуюць трохі і адпусцяцца, – ведама, бацькоўскае сэрца”_________б) “Выбачайце, выбачайце, каханенькая, родненькая, адно не скажыце, што ўсяго было ўдаволь, толькі прынукі не было” ______________________________________________в) ”Собственно, ці свінні елі, ці шляхта папасавалася – гэтак, вось-цо-да, стол выглядае, пане дабрудзею” _____________________________________г) “Э-э! Я думала, хто там! Ажно нічога людскага. Толькі ездзіць ды нюхае, якая дзяўчына пасагу больш мае, а сам дык голы, як бізун” ________________________________________________д) “Але, але! Калісь былі ўсе мужыкі, ну дык цяпер кожны чалавек мужыцкага роду, хоць каторы і прыкідваецца панам ці графам. Ды і што гаварыць! Адам і Ева і то былі мужыкамі” _________________е) “Ціха, мае дзеткі, ціха. Не гаруй, не маркоцься, міленькая, вельмі. Неяк жа ды будзе. Бог найвышэйшы, тудэма-сюдэма, міласэрны, і аб тваёй тут цяжанькай долі не забудзецца” ______________ж) “Хэ-хэ-хэ! Я да ўсякай патраплю падлізацца” __________________________________________12.Пазнайце героя па яго кароткай характарыстыцы: а) добрая і спагадлівая жанчына, якая любіць дачку, але ва ўсім падпарадкоўваецца мужу _________б) інтэлігентны чалавек, змагар за інтарэсы простага люду____________________________________в) збяднелы шляхціц, які, аднак, не ганарыцца сваім паходжаннем, любіць роднае, беларускае ________________________________________г) абмежаваны чалавек з велізарнымі прэтэнзіямі і мізэрнымі магчамасцямі _____________________д) прыгожая, разумная, актыўная ў абароне свайго шчасця ___________________________________е) небагаты шляхціц, клапатлівы бацька, някепскі гаспадар, аднак яму ўласціва фанабэрыстасць і жаданне выдаць дачку за “панка” ____________________________________________________ж) знешне суровая і грубая, аднак добрая і чулая да іншых жанчына ___________________________Частка В1.Дзе і калі адбываюцца падзеі ў творы?___________________________________________________ _________________________________________________________________________________________2.Якія падзеі складаюць сюжэт твора? ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.Якія словы найлепш характарызуюць Паўлінку як асобу дзейсную, актыўную, бескампрамісную? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Пожалуйста!!!! Побыстрее умоляю

Скласці выказванне пра беларускі нацыянальны характар з апорай на змест твора Уладзіміра Караткевіча “Зямля пад белыми крыламі” СРОЧНО НУЖНО!!! 10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ​

Абазначыць час дзеясловау

Белорусский язык, сказы з аднародными членами

помогите срочно пожалуйстаAl. прыклады, з правільным напісаннем надкрэсленых літар у у:1) ла Усевалада ;4) цікавы ўступ;2) радыўс: S) мастаки-умельцы.3) кінафільм “Анастасія Слуцкая” Уражвае; A2. словазлучэнні (спалучэнні слоў), якія нормам беларускай літаратурнай мовы:1) за многа кіламетраў ад горала;2) чарнейшы сажы;3) сосны;4) хварэпь на грып;5) няправільная дроб,АЗ. правільна напісаныя словы:1. группа;2. моладзью; А4. нумары словазлучэнняў.1. лісце падае;2. бярозы і клёны;3. падае долу;3, узбярэжжа;4. огненный;4)4) першыя прыкметы восені;S) пад дрэвамі.5. Ілынскі.А5. нумары правільных сцвярджэнняў,Кампаненты словазлучэння звязаны злучальнай сувяззю.1)2) Кіраванне – спосаб сувязі, пры якім залежнае слова ва ўскосным склоне, якогапатрабуе галоўнае.3) Не з’яўляющи спалучэнне дзейніка і выказніка, бо яно выражне закончануюдумку.4)4) У адпаведнасці з марфалагічным выражэинем галоўнага слова словазлучэнні падзяляюцца наіменныя, прыслоўныя і лічэбнікавыя.сінтаксічнаяольгинка,якая5) Словазлучэнне з двух ці больш самастойных слоў, аб’яднаных граматычны і сэнсава. А6, нумары іменных словазлучэнняў:1. чырвоны ад марозу;2. стомлены чалавек;4. нечакана для ўсіх:3. вельмі стаміцца;5. дарозе. А7. нумары словазлучэнняў, у якіх словы дапасавання:1. вельмі хутка;3. магчымасці;5. словы ўдзячнасці2. словы;4. паверх; АВ. нумары простых сказаў.1. Палянкі зноў змяніліся лесам, то стройным баравым, то балотным.2. Ля берага, у вялікай павонцы, дашчаная подушка, і прасмоленая.3. Днём была пагода, ярка свяціла нізкае сонца.4. На дварэ толькі шапацеў па саламянай страсе, па нябачных лужынах дождж. 55. Дождж перастаў, але вецер, A9. Выберыце правільнае (сцвярджэнне).1. Развітым называецца сказ, у якім, акрамя і выказніка, ёсць ад іхчлены сказа.. Простым сказ, які складаецца толькі3. Развітым сказ, у ёсць члены. А10. Якая характарыстыка з’яўляецца правільний у да “Раніца цёнлан,сонечная»! нумир илсилу,1 аднасастаўны, развіты; 2.адявсастаўны, А11. скалы з выказнікам. 1.Салаўі ў лесе аб узи.2. Лес стаяў і нахмуранна.3. Хутка тут будуць бялець рамонкі.4. Я бы побывать у Белавежскай пушчы,5. Душа голос мой у вершах жить.3. двухсастаўны, неразвіты;4. двухсастаўны, развіты.A12. Адзначце сказы, у якіх паміж дзейнікам і выказнікам (на месцы пропуску) трэбапрацяжнік.1. Кот мышы не таварыш.2. Без птушак лес сірата.Пра ўсё даведацца і ўсё вось мая мара. Вочы зоркі.5. Плошча поля тры гектары. A13. аднасастаўныя сказы.1. Бераг у канаве круты,2. Тут заўсёлы табе данамогуць.3. На сэрцы ўсё яшчэ трывожна.4. Не засыналася, не спалася болып.5. Чырвоным пажарам рабін гарыць асенні лес. A14. сказы, у якіх трэба паставіць коску (коскі):1. Інтэрфіксы ці злучальныя галосныя служаць сувязі у складаным слове .2. Падчас жніва хлебаробы працуюць не пакладаючы рук.3. Плывуць над рэчкай хмары маланкі ў вадзе.4. Найбольшую славу прыватнай друкарні Марціна Кухты пранёс выдадзены 1913 годвезборнік Максіма Багдановіча «Вянок».5. Саргасаваму мору назву далі водарасці занесеныя сюды марскімі плынямі.A15. Адзначце знакі прыпынку (знак прыпынку), якія (які) трэба паставіць на месцы пропуску ў сказе:”Пастаім, сынок каля жытняга поля і паслуха5) двукроп’е і працяжнік.1)двукроп’с; 3)коску і працяжнік; 2)кропку і працяжнік; 4)кропку; Bi. Закончыце фармулёўку. Даданы член сказа, які абазначае аб’ект і адказвае на пытанні ўскосных склонаў гэта…B2. Знайдзіце ў сказе граматычную аснову і не- Тонкая гэта і складаная мудрасць законы прыроды, яе норавы.B3. Устанавіце адпаведнаець паміж выдзеленымі сінтаксічнай роляй у сказе. Адказ запішыце. Напрыклад: АЗБ2В411.едоваміA) Маладосць краса людзей, час.Б) Мы сагрэем планету сваімі рукамі, каб наступнікам нашым паднесці не 5 2.1 Дзейнікixлар.3. АкалічнасцьВ) Міхась – добры гаспадар. гуГ) рэкі і горы перадвячэрняй парой і світальных зоры нид любімай 4 Дапаўненнелямблий.5. ВыказнікB4. Устанавіце адпаведнасць паміж сказам і тышам, запішыце (узор – зада) заданне З).A) Тут заўсёды пануе цішыня глыбокага смутку па навекі 1. Няпэўна-асабовы, супакосным маладым сэрцы.2. Пэўна-асабовы.Б) Востра тады пахли гаркаватай лазой, белым снегам, вільготным 3. Двухсастаўны. халадком. Безасабоны.В) Залатым лесам готую мясціву.Г) Суджанага і канём не аб’єдтени. 5 асабовы.B5. абагульнена-асабовы сказ і граматычную аснову.1. Ад дабра дабра не шукаюць.2. Найбольш чуваць пчол.3. Незадоўга перад вечарам сабралася на дождж.4. Як добра жытным!5. Старость нікога не красіць.ребят по быстрее пожалуйста